Certificats sagramentals

Certificats sagramentals

Per a l’obtenció del certificat de baptisme cal aportar la següent informació: Nom i llinatges de la persona interessada Nom i llinatges del pare i la mare Data de naixement de la persona interessada Data de baptisme (mínim, l’any) Telèfon de contacte Si el certificat...